Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium         1.9.2010
| Image 1 of 18 |

Požadavky na uchazeče do bakalářského studia (4-leté studium, BcA.)
Domácí práce (leden) → dokumentace nebo originály prací (kresby, malby, fotografie, tisky, xeroxy, DVD-Video, CD), životopis (nejlépe vlastní rukou), motivační text (příp. seznam 15-ti výtvarných, audio/vizuálních nebo literárních děl, které uchazeč z hlediska svého stávajícího vývoje považuje za důležitá).
Talentové zkoušky (únor) → kresebná studie portrétu + tři tematické úkoly v různých médiích (malba, foto, slovo, video, hudba, performance, instalace).
Přijímací pohovor (únor) → dějiny výtvarného umění.

Požadavky na uchazeče do magisterského studia (2-leté studium, MgA.)
Přijímací pohovor (září) → prezentace vlastních prací, předložení projektu teoretické a praktické diplomové práce.

Požadavky na uchazeče do doktorského studia (3-leté studium, Ph.D.)
Přijímací pohovor (březen) → předložení projektu dizertace na téma Duchovní identita současného umění jako veřejný prostor.
Individuální studijní plán → „Permanentní nárok na kontinuum visuální práce. Audiovisuální vstupy do ateliérové diskuse. Vstup do seminárního kolokvia. Permanentní ob denní promluvy o teoretické reflexi, visuální práce. Seminář pro semestr: přednášky na téma tajemství identity. Vrcholící příprava na praktickou a teoretickou práci. Diskuse. Veřejná prezentace.” (V. S., školitel, září 2009)

Možnost konzultace během semestru ve středy od 14:30 hodin, Údolní 19, místnost č. 316.
Aktuální informace: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/prijimaci-rizeni-bca-2016-2017.
Dotazy na intermedia[x]ffa.vutbr.cz nebo tel. 777_ 744_ 790.