Blackout (Galerie G99)

Blackout (Galerie G99)Filip Cenek        22.4.2008
| Image 1 of 12 |

Galerie G99, Dům umění města Brna, 23/4 — 8/6 2008. Kurátor František Kowolowski

Filip Cenek, Jiří Havlíček: Blackout
1. Ani nevím (video, 2 min., 2008)
2. Blackout (animace, 20 vt., 2008)
3. Předtím, než jela po chodníku, kdyby se dívala vlevo (model, 2008)

Tisková zpráva: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/tz_dumb_blackout.pdf
Emailová pozvánka: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/dumb_blackout.gif

„Nebe nad přístavem bylo šedé jako mrtvý televizní kanál…“ — I prázdnota či – technicky řečeno – nepřítomnost signálu v médiích má svoji barvu. Šedou televizní obrazovku dnes však nahrazuje její digitální protějšek - plátno ozářené sytě modrou barvou z projektoru bez vstupních dat. Blackout znamená výpadek proudu, paměti či vstupních dat v nejširším slova smyslu. — Filip Cenek a Jiří Havlíček se jako členové kolektivu Fiume ve své audiovizuální tvorbě dlouhodobě věnují mezním situacím ve vizuálních textech, vztahu paměti k její rekonstrukci, ale i hře s fenomenologií vnímání. Jejich spolupráce v podobě výstavy Blackout se ve dvou projekcích a jednom objektu věnuje vztahu historické a osobní paměti, nepřenosnosti vnímání jevů – a to jak společensky určujících, tak každodenních a efemérních. Těžištěm reflexe se v tomhle případě stává (ne)zaměnitelná historická událost v podobě tragédie, jejíž rozměry v dimenzi kulturní paměti lze ještě dnes tušit na dětské říkance „Na přechodu pro chodce…“. Olga Hepnarová, 10. červenec 1973, Milady Horákové, Praha, nákladní auto Praga RN a osm obětí jsou data, jejichž vymizení z paměti není tak tragické, jako když je předmětem paměťového výpadku hnutí duše formující samotnou lidskost. — Palo Fabuš (Reflex, EX)


“The sky above the port was gray as a dead channel ...” — Even emptiness or – technically speaking – the absence of signal in media has its own colour. Gray television today, however, its digital counterpart - its canvas irradiated deep the blue colour of the projector without the input data. Blackout means the loss of memory or input data in the broadest sense. Filip Cenek and Jiri Havlicek and as members of the Fiume initiative in its long-term audiovisual production limit situations in visual texts, the relationship of memory to its reconstruction, but also play with the perception of phenomenology. Their cooperation in the form of the Blackout exhibitions in two projections and a single object given to the relationship of historical and personal memory, incommunicable perceived phenomena – both social determinants, both everyday and ephemeral. The focus of reflection in this case becomes (or not) confused historical events as a tragedy whose dimensions in the dimension of cultural memory can now understand the child’s saying “Na přechodu pro chodce… (The pedestrian crossings…)”. Olga Hepnarová, 10 July 1973, Milady Horákové, Prague, Praga RN truck and eight victims are just data, the disappearance of the memory is not so tragic, as when the subject of memory failure is a spiritual movement forming humanity itself. — Palo Fabuš (Reflex, EX)

Olga Hepnarová