Poetický post-entropický princip (cyklus)

Poetický post-entropický princip (cyklus)Václav Stratil        1.11.2006
| Image 1 of 42 |

Obrazy, 2004-2006

Obrazy, které Václav Stratil začal malovat těšně po uzavření cyklu Habaděj, nejdříve navazovaly na poetiku kreseb. Dnes už jde o několik set pláten různých formátů, jimiž se opět důkladně pokouší o zborcení bariér mezi různými koncepcemi obrazu. Kromě stylové proměnlivosti a stírání rozdílů mezi vlastnostmi, jež přičítáme malířským výkonům (propracované - odbyté, energické - unavené, svěží - neurotické, konceptuální - spontánní, aktuální - anachronické, aktuální - periferní, závěsné - prostorové atd.), jde o různá podoby přebírání a scizování obrazů či malířské spolupráce. Střídání podpisů, vymýšlení a záměny nových alter ego vyhovují Stratilově představě volnosti a ideálu "pomotané" ikonografie. Už na počátku této malířské etapy Stratil uvedl námět lišky. Neustále se k němu vrací a opírá o něj mytologii neagresivní šelmy a pozorovatele, kteréžto vlastnosti přičítá i sobě. Zvláštní postavení mají textové obrazy. V nich se Stratil pokouší nalézt poetické a subjektivní formulace pro společenské, umělecké a duchovní otázky. Série Šlovo pak zahrnuje heslovité či jednoslovné výroky, v nichž si hraje s diakritikou češtiny. Také malířská činnost Václava Stratila (a její výstavní prezentace) má rysy performance, fyzického a mentálního cvičení. Uplatňuje změny tempa a náročnosti provedení jako aspekty obrazu, které vnímáme a posuzujeme jako soustředěnost či letmost a zběžnost.

Paintings, 2004-2006

The pictures made by Stratil after finishing the Habadej cycle firstly followed his poetical drawings. Today we speak of several hundreds of canvases of various formats, in which Stratil vigorously strives to destroy the barriers among different picture concepts. Apart from style variability and erasing distinctions of artistic deed qualities (elaborate - wretched, energetic - exhausted, fresh - neurotic, conceptual - spontaneous, topical - anachronic, topical - peripheral, suspended - tridimensional etc.), we speak of manifold configurations of copying, stealing of images, or artistic collaboration. Signature alternating, fantasizing and interchanges of new alter ego are suitable for Stratilean idea of freedom and "mixed-up" iconography concept. Since this painting period Stratil has introduced the subject matter of a fox. It is recurrently appearing and creates a basis for the mythology of non-aggressive beast and observer, qualities, which Stratil himself identifies with. Text pictures play an unusual role; in these Stratil tries to discover poetic and biased formulae of social, artistic and spiritual questions. The Word series involves phrasal or one-word slogans, in which Stratil puns the Czech diacritics. Stratil's painting activity (as well as its exhibition presentation) has features of performance, physical and mental exercise. It invokes the changes of pace and level of difficulty as the aspects of a painting, which we perceive and judge as concentration or fleetingness and cursoriness.