Impresionismus Heute

Impresionismus HeuteVáclav Stratil        1.10.1997
| Image 1 of 15 |
stratil_imp_3754.jpg

Impresionismus Heute, simulované obrazy (lepené obrazy, obrazy tapety), 1996-1997

Práce se samolepkami a tapetami souvisela s postkonceptuálním promýšlením funkce závěsného obrazu. Stratil reagoval na možnost vyslovit schémata výtvarné obraznosti prostřednictvím nových materiálů, které evokují novou konzumní zkušenost společnosti. Kromě komponovaných abstraktních či poloabstraktních kompozic šlo o řadu tapetových ready-made, v nichž byla nejvíce tematizována hodnota díla a provokována vžitá představa o potřebě rukodělného vytváření obrazu. Přestože řada obrazů parafrázovala Stratilovu vlastní tvorbu z 80. let, svou nenáročností byla jejím odmítnutím.

Impressionism Heute, simulated paintings (glued paintings, wallpaper images), 1996-1997

Work with stickers and wallpaper was connected with postconceptual understanding of suspended picture function. Stratil reacted to the possibility to express the schemes of artistic imagery via new materials that evoke new consumer experience of the society. Apart from composed abstract or semi-abstract pieces, the works included series of wallpaper ready-made, whose subject-matter was predominantly the value of work, and the idea of the need for handmade creation of a picture was provoked. Although many of the pictures paraphrased Stratil's own work of the 80s, their simplicity was its denial.