(≈≈≈ٻ≈≈≈)

(≈≈≈ٻ≈≈≈)Filip Cenek        7.5.2009

Video průvodce křesťanskými symboly, fragment instalace (2 x 1.5 m) v Brněnském kulturním centru.
Společně s Terezou Sochorovou.

Video verze (Full HD): http://intermedia.ffa.vutbr.cz/ryba-krest-hdv
http://intermedia.ffa.vutbr.cz/histoires-rurales