Navzájem. Společenství 70. a 80. let | Mutually. Communities... (tranzit & DumB)

Navzájem. Společenství 70. a 80. let | Mutually. Communities... (tranzit & DumB)         21.3.2013

Navzájem. Společenství 70. a 80. let | Mutually. Communities of the 1970s and 1980s
22/3__ 2/6_ 2013, tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha   &   27/3__ 19/5_ 2013, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2, Brno

Zahájení (formou individuálních prohlídek s kurátory) | Opening (consisting of individual walkthroughs guided by the exhibition curators):
1: tranzitdisplay, Praha: 21/3_ 2013, 16:00–21:00   &   2: Dům umění města Brna: 26/3_ 2013, 18:00–20:00

Katalog & mapa výstavy | Catalogue & Exhibition plan: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/Navzajem_CAT_SK-CZ-EN.pdf
Tisková zpráva | Press release: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/Navzajem_PRESS_SK-CZ-EN.pdf
Kurátoři & architekti výstavy | Curators & Exhibition design: Barbora Klímová, Daniel Grúň, Filip Cenek

Recenze | Review (Czech only): Jan Wollner: Mezinárodní vlakový kolektiv (A2 8/2013), Josef Ledvina: Perspektivou společenství (Art+Antiques 5/2013)
Odkazy: Navzájom (v Bratislavě 2012), Navzájem (1981) | Links: Mutually (in Bratislava 2012), Navzájem (1981)

Vybrané fragmenty archivů moravských, slovenských a maďarských autorů ve výstavě odkazují na různá společenství v rámci neinstitucionalizované kultury 70. – 80. let 20. století. Instalace je rozmístěna v Domě umění města Brna a v galerii tranzitdisplay v Praze. Společná koncepce v těchto prostorách rozvíjí stejnojmenný výstavní projekt, realizovaný v tranzit dielne/workshops v Bratislavě (v létě 2012). Současná výstava tak představuje druhý výstup výzkumného a tvůrčího záměru Barbory Klímové, Daniela Grúňa a Filipa Cenka. Ti se různou měrou ve svých domácích prostředích (Brno/Morava – Bratislava) zabývají privátními archivy, komunikují i spolupracují s autory dané generace. Soustředí se především na projevy na hranici umění (tradičně vymezeného díla, autorství, originality) a kreativních, bezprostředních společenských událostí či volnočasových aktivit. Tvořivá aktivita v nich směřuje k intenzivně prožívanému okamžiku. Subjektivní, autorsko-kurátorský přístup k výstavě, založený spíš na asociativním řetězení sdělnosti dokumentů ze současné perspektivy tvůrců výstavního projektu, potlačuje objektivizující pohled na historii, umění, artefakt, statut umělce. Ideové rozložení výstavy se prolíná s možnostmi začlenění jedinečných archivů v jejím prostorovém rámci. Spojení dvou lokalit jednou výstavou, nutnost pro úplnost navštívit obě místa (Brno, Praha), lze chápat mimo jiné v souvislosti se situacemi sledovaných událostí. Většina se odehrála mimo centra, na periferiích měst, v přírodě – vyžadovala od účastníků jistou energii vloženou do cestování a společného pobývání. Tiskovina, která obě části výstavy spojuje, tvoří nedílnou součást projektu, obsahuje mapu i rozšířené popisky.


The selected fragments in this exhibition, borrowed from the archives of Moravian, Slovak, and Hungarian artists, reference different communities within the framework of the 1970s and 1980s unofficial culture. The installation is found in two locations, at the Brno House of Arts and at tranzitdisplay in Prague. The common conception found in these two spaces develops an exhibition project of the same name realized at tranzit dielne/workshops in Bratislava in the summer of 2012. The current exhibition presents the second outcome of the research and artistic intentions of Barbora Klímová, Daniel Grúň and Filip Cenek. Each of them are concerned with private archives and have a history of communicating and cooperating with artists of the given generation to varying degrees in their regional environments (Brno/Moravia – Bratislava). They focus, primarily, on manifestations bordering on art (traditionally defined works, authorship, originality) and creative, spontaneous events or leisure activities; creative activities which lead to an intense experience of the moment. The subjective, artistic-curatorial approach to the exhibitions, based on associative linking of how the documents communicate with each other from the contemporary perspective of the authors of the exhibition project, suppress an objectifying view of history, art, the artifact, and the artist’s status. The conceptual layout of the exhibition is laced with the potential of incorporating individual archives within the spatial framework of the exhibition. Combining two locations for a single exhibition, making it necessary to visit both location (Brno, Prague) for completion, can be understood, among other ways, in the context of the situation defining the events that are traced. The majority of these events took place outside of the city center, on the outskirts, in the countryside – requiring participants to invest a certain amount of energy in common travel and residence. The publication, which brings together both parts of the exhibition, is an integral part of the project and includes a map and extensive captions.

Installation views by Jiří Thýn

Filip Cenek, Barbora Klímová, Daniel Grúň:

Navzájem. Archivy neinstitucializované kutury 70. a 80. let v Československu