Mřížka | Grid (MFDF Jihlava)

Mřížka | Grid (MFDF Jihlava)Filip Cenek        25.10.2011
| Image 3 of 5 |

Filip Cenek & Tereza Sochorová: Mřížka | Grid, stereo diaprojekce | stereo slide projection, 4–5 min., 2010/2011
MFDF Ji.hlava 2011 (off-screen prostor Laboratorium), 25–30/10 2011 (10:00–20:00, 25/10 od 15:00)
Oblastní galerie Vysočiny, Masarykovo náměstí 24, Jihlava, http://www.dokument-festival.cz

(...) It seems, that recollecting (imaginariness) gives us our continuity in time and a reminiscence is where we are the most “real”. However, even if we searched for it purposefully, we would never encounter things as they had actually happened. Our life has the nature of non-narrative structures, torn images and sounds, a number of mutually remote situations, fragments and feelings from which we often reconstruct a different story. What we are looking back for at the shifting edge of our consciousness is a grid on which to project the fragments in order to glean their meaning. If it happens in a merging or doubling of views we believe it even more so. — FC/TS, 2006

(...) Zdá se, že vzpomínání (imaginarita) způsobuje naši kontinuitu v čase a vzpomínka je tím, čím jsme „nejreálněji“. I kdybychom ji však hledali cíleně, nepotkali bychom věci tak, jak se odehrály. Náš život má povahu nenarativních struktur, roztržených obrazů a zvuků, větší počet sobě vzdálených situací, fragmentů a tušení, z kterých si rekonstruujeme často jiný příběh. Co na pohyblivém okraji vědomí v ohlédnutí hledáme, je rastr, kam tyto zlomky projektovat, abychom pocítili smysl. Stane-li se tak v prolnutí a zdvojení pohledů, opakovaně a mimochodem, věříme mu o to víc. — FC/TS, 2006

The Laboratorium has been opened for projections of reality into explosive forms of visual and audiovisual works that go in search of personal aesthetic paths without losing touch with the everyday physical world in which we live and its documentary or archival representations. At the Vysočina County Gallery on Masaryk Square, one room has been turned into an alchemist space for experimenting with depictions of reality. This year’s exhibition looks at two motifs: reading the landscape and the topology of housing. (...) “Laboratorium” is not a typical gallery exhibition – it is the off-screen program for the Fascinations section of experimental film. — (15th Ji.hlava IDFF)


Prostor Laboratoria se otevírá pro průměty skutečného do výbušných podob vizuálních a audiovizuálních děl, která hledají osobité estetické cesty, ale nezbavují se reference k všednímu, fyzickému světu, v němž žijeme, jeho dokumentacím či archivním reprezentacím. V budově Oblastní galerie Vysočina na Masarykově náměstí je jedna místnost tímto alchymistickým prostorem pro pokusy s vyobrazením reálného. Letos jím prostupují dva dominantní motivy: čtení krajiny a topologie bytů. (...) „Laboratorium“ není typickou výstavou v galerii – je to off-screen program sekce pro experimentální dokumenty Fascinace. — (15. MFDF Ji.hlava)


An asynchronously looped stereo slide projection. Through diary-like photographs combined with text, the artists visualize their relationship to memories: life takes on character of non-narrative structures, fractured sounds and images, small mutually alienated situations, fragments and intimations that we often reconstruct into different stories. — (15th Ji.hlava IDFF)

http://www.dokument-festival.com/program/list-of-acc-programme