Kapitál

Kapitál (slabikář)1.2.2009

Kapitál (ekonomický, sociální, kulturní, symbolický); pojem zavedl do sociálních analýz kultury franc. sociolog P. Bourdieu jako element instrumentální triády: kapitál, (◄) habitus, (►) pole. Východiskem je mu „obecná ekonomie praxe“: totiž představa, že aktéři usilují svoji sociální energii akumulovat do forem, jež lze strategicky uplatnit v soupeření o sociální pozice. Mezi soupeři v poli kapitál metaforicky označuje potenciál aktéra (moc, kterou disponuje). V analýze kultury (umění) hlavní roli hraje tzv. „kulturní kapitál“. Pokud jde o umění je ekvivalentem představy „talentu” (užívané zpravidla teoreticky nereflektovně, romanticky).
Kapitál existuje v podobě objektivované (peníze, titul, ocenění, známosti atd.), nebo inkorporované (◄ habitus). Každé objektivaci kapitálu přísluší určité pole (či sub-pole), v němž lze kapitál uplatnit a s nímž aktér spojuje svůj sociální vzestup. Tato korespondence kapitál/pole se realizuje již vkladem při vstupu do herního pole. Vstupní vsázkou je stejný druh kapitálu, který je (v daném poli) ve hře; hraje-li se o reputaci, pak je třeba vsadit vlastní (stávající) reputaci s perspektivou jejího zvýšení (či rizikem jejího poklesu, ztráty).
Z hlediska historie je zřejmé, že celkové množství kapitálu se v různých polích (segmentech polí) liší – v různých časech se jeví odlišně výhodnost investice do té které formy kapitálu (boom umění se zdá indikovat vzestup role kulturního a sociálního kapitálu). To mj. znamená, že sociální energie se může přelévat z jedné formy kapitálu do druhé; úsilí o sociální vzestup je někdy slibnější v umění, jindy v obchodu; lze ale také kapitál, získaný uměním (tj. kulturní) převést na ekonomický či sociální (např. aspirace v politice). Většina aktérů usiluje postupně nabýt maximum ve všech formách kapitálu, byť v různém pořadí.
Umístění v sociálním poli je „objektivně“ dáno třemi dimenzemi sociálního prostoru: 1) celkovým svazkem kapitálů; 2) vzájemným situováním kapitálu podle specifické váhy jednotlivých druhů; 3) časovým vývojem (a přeléváním) hlavních forem kapitálu.

Doplňující informace:
Bourdieu, Pierre: The Field of Cultural Production. Edited by R.Johnson. Polity Press, Cambridge, UK, 1993.
Wacquant, Loic: Pierre Bourdieu. In: R. Stones (ed.) Key Sociological Thinkers. Macmillan Press, London, 1998.
Bohn, Cornelia: Habitus und Kontext. Ein kritischer Beitrag zur Sozialtheorie Bourdieus. Westdeutscher Verlag GmbH, Opladen, 1991.
Bourdieu, Pierre: Teorie jednání. Karolinum, Praha, 1998.