Chaosmos

Chaosmos (slabikář)31.1.2009

Chaosmos (angl. i fr. chaosmos); neologismus pocházející z románu Jamese Joyce (1882 – 1941) Finnegans Wake (Plačky nad Finneganem, 1939), nímž se spisovatel snažil apelovat na neschopnost existujících jazyků, symbolů a mýtů reflektovat korespondence mezi lidským a kosmickým a na potřebu nového, transcendentálního jazyka. Pojem resuscitoval Gilles Deleuze (1925 – 1995) v knize Différence et répétition (Diference a opakování, 1968), kde o něm mluví v souvislosti s věčným návratem jako o vnitřní identitě světa a chaosu. Ve společných pracích s Félixem Guattarim (1930 – 1992) píší o chaosmu jako o prostoru mezi dvěmi milieu, kde dochází ke střetu chaosu s rytmem a právě zde se chaos může proměnit na rytmus. Umění, jakožto kompoziční činnost, vytváří chaosmos, tj. komponovaný chaos. Deleuze s Guattarim chápou umění jako zápas s chaosem; podobně jako vědec a filozof, i umělec se snaží chaos ovládnout a ustavit v něm roviny; udělat jej smyslově pociťovatelným. Umění podle nich „mění chaotickou proměnlivost v chaoidní různost.“ Guattari se ještě vrátil k pojmu “chaosmos” ve své poslední knize Chaosmose (Chaosmoze, 1992), kde jej pojednal jako eticko-estetické paradigma. Rostoucí frekventovanost a četná aplikace pojmu v textech různé povahy jsou výrazem aktuálních proměn teoretického a uměleckého diskurzu (◄) i technologického rozvoje, zejména nemetafyzických způsobů filozofování, poststrukturalismu (►), dekonstrukce (◄), teorie chaosu, teorie strun, apod.

Ilustrace:
Videa a kurátorské projekty britského umělce Chrise Boyda jsou skvělou ukázkou přiznaných inspirací pojmem chaosmos.

Doplňující informace:
Deleuze, Gilles: Différence et répétition. Presses Universitaires de France, Paříž 1968.
Deleuze, Gilles – Guattari, Félix: Capitalisme et schizophrénie 2: Mille plateaux. Les Éditions de Minuit, Paříž 1980.
Deleuze, Gilles – Guattari, Félix: Co je filosofie?. OIKOYMENH, Praha 2001. (přel. Miroslav Petříček jr.)
Eco, Umberto: The Aesthetics of Chaosmos: The Middle Ages of James Joyce. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1989.
Guattari, Félix: Chaosmose. Éditions Galilée, Paříž 1992.
Kuberski, Philip: Chaosmos: Literature, Science, and Theory. State University of New York Press, New York 1994.