Bez názvu, znělka

Bez názvu, znělkaFilip Cenek        1.5.2007

Bez názvu, znělka. Video-animace, HDV, stereo 2.1 (Subwoofer Ver.), 1:06 min., 2007.
Společně s Jiřím Havlíčkem.

(…) Konfrontaci modelu s animací řeší díla Filipa Cenka & Jiřího Havlíčka a Petra Strouhala. Ve video-animaci Bez názvu, znělka (2007) Cenek s Havlíčkem kombinují kruhový záběr nad sportovním stadionem s animací archetypální symboliky. Krátká video-animace má latentní politický podtext. Zneklidňující je hermetičnost obrazu, tak jako jeho sdělení. Zpočátku nelze vytušit, zda jde o záznam stadionu, modelu stadionu, nebo jeho animaci. Laura U. Marks k dílu trefně dodává, že „stěží lze říci, kde výroba videa začíná, zda přímo ve videu nebo v předkamerové události. Lze jen usuzovat, že nějaké složky fyzického světa byly animovány.“ Přesnost vystaveného modelu stadionu demytizuje rovinu znejistění, která se přímo vztahuje k animované sekvenci. (…) — Martin Mazanec (Objekt animace, katalog, KGVU Zlín, 2009)


(…) The confrontation of a model with animation is examined in the works by Filip Cenek & Jiří Havlíček and Petr Strouhal. In the video-animation Bez názvu, znělka (2007) Cenek & Havlíček combine a circling shot above a sports stadium with animation of archetypal symbols. The short video-animation has a latent political implication. The hermetic nature of the image and its message are unsettling. Initially, it is impossible to gauge whether it is a record of a stadium, a model of a stadium, or its animation. Laura U. Marks aptly remarks on this work that “we can hardly tell where the production of the video starts – directly in the video or in the event in front of the camera. We can only guess that some components of the physical world were animated.“ The precision of the presented model of a stadium de-mythologizes the uncertainty level which directly relates to the animated sequence. (…) — Martin Mazanec (The Object of Animation, KGVU Zlín, 2009)

Untitled (I. Trailer, II. Selfreflecting image) PAF 2007 Selection